Internet Systematics - Συστηματική Διαδικτύου - Ανάπτυξη & Γνώση

Ο όρος  ΣΔ προήλθε από την ιδέα να προσεγγιστεί το  εξελισσόμενο διαδίκτυο σαν  μια ενιαία οντότητα, μια υπολογιστική μηχανή, νέου τύπου. Ο νέος τύπος υπολογιστικής μηχανής σαν υπέρβαση του τύπου Von Neumann είχε τεθεί την δεκαετία του '80 []  από το πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών γνωστό σαν Συναρτησιακός Προγραμματισμός. Στο πεδίο αυτό μια από τις τάσεις έρευνας είναι η περιoχή του Metacomputing. Ο δημιουργός της έννοιας αυτής V.Turchin έχει οραμαστιστεί την πορεία προς την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα από ένα εξελιχτικό μοντέλο κατασκευής Λογισμικού. Αυτό το στηρίζει στην παρατήρησή του από τα  μέσα της δεκαετίας του '70 [] ότι η τόσο στην Φύση όσο και στην ανθρώπινη Νόηση λειτουργεί η αρχή της MetaSystem Transition Theory [] άρα και η αρχιτεκτονική του Λογισμικού πρέπει να την μιμιθεί. Στην δική μας περίπτωση οι έννοιες Συστήμα (system) , Μετα-σύστημα (metasystem), Μετάβαση (transition from a system to a metasystem) φάνηκαν να χρησιμεύουν σαν μοντέλο αναφοράς (reference model) για να φτιάξουμε μια εικόνα για το διαδίκτυο μέσα από την εξέλιξή του [].

Η αρχή με τα θέματα της δικτύωσης έγινε με το μοντέλο δικτύωσης ISO/OSI με στόχο την κατασκευή του αντι-Internet συστήματος COSINE []. Τα «ανοικτά συστήματα» και το «ανοικτό/ελεύθερο λογισμικό» ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της υποδομής του προγράμματος Αριάδνη []. 

Το πρόβλημα «τι τύπος δικτύου» ήταν η πρώτη μορφή ερώτησης (Αριάδνη τι ;    ariadne-t.gr ). Η μέθοδος απόκτησης γνώσεων περί διαδικτύου ήταν η μέδοθος Learn-by-doing [Papert] πράγμα που απαίτησε την δημιουργία ενός από τα πρώτα εργαστήρια μάθησης της σχετικής τεχνολογίας. Η επάνδρωση του εργαστηρίου και σπουδαστές που αναζητούσαν ένα περιβάλλον  εξοικίωσης με τις νέες Υποδομές που πρωτοποριακά λειτουργούσαμε στο ΕΚΕΦΕ 'Δημόκριτος' ήταν καθοριστική της πορείας μας.  Ησυμβολή τους σε αντάλλαγμα της δικής μας επένδυσης ήταν η δημιουργία των πρώτων γραπτών πηγών στα Ελληνικά [] αλλά και διάφορα εργαλεία [].

Στις αρχές του '90 η ομάδα  «Αριάδνη τι ;» πρότεινε  στην ΕΕ και ανέλαβε την ανάθεση της προώθησης της δικτύωσης τύπου COSINE με το πρόγραμμα Value II 5805 μέσα από την ανάπτυξη κόμβων δικτύου και δημιουργίας στελεχών δικτύωσης. Ο κωδικός V.5805 πήρε την περιγραφή EPMHS.GR (ARIADNE'S MHS, HER MHS, EPMHS) ώστε να δηλώνει την διάχυση της ανακαλυπτόμενης γνώσης/τεχνογνωσίας. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα πέρα από την προώθηση της δικτύωσης στην χώρα μας ανακαλύψαμε και ένα «σύστημα», τον   τρόπο που ανακαλύπτεται και μοιράζεται η γνώση του εξελισσόμενου αντικειμένου (δίκτυο). Δηλαδή  η Συστηματική της κατασκευής του δικτύου οδήγησε στην Συστηματική της Γνώσης, πράγμα που υποδηλώνει η ονομασία Internet Systematics Lab.

Όμως το κύριο αποτέλεσμα ήταν η απόδειξη  στην ΕΕ (DG XIII) ότι οι κόμβοι RFC987 (Internet)  ήταν περισσότερο χρήσιμοι στους χρήστες από τους κόμβους X.400 (OSI). [παρουσίαση ΤΕΕ]

Όλα τα παραπάνω συμπεράσματα και η συσσορευμένη εμπειρία εφαρμόστηκαν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της (αν) Ασφάλειας στο διαδίκτυο στα τέλη του '90. H Συστηματική της Γνώσης έφερε δύο αποτελέσματα την εμπλοκή στο διεθνές πρόγραμμα  ελεύθερου/ανοικτού λογισμικού - honeynet project και στην δημιουργία ενός περιβάλλοντς επικοινωνίας τη γνώσης που ονομάζουμε Internet Systematics Lab (Intra) που πιστεούουμε ότι μπορεί να συμβάλλει κατά τρόπο αντίστοιχο των προγραμμάτων «Αριάδνη τι ;» WWW.ARIADNE-T.GR  και του « Ερμή V.5805»  WWW.EPMHS.GR